Suche
Close this search box.
Hoofdpartner BimmerFest
Partners BimmerFest

Bij elk feest horen regels

BimmerFest huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Zero tolerance drugsbeleid
GT Events organiseert drugsvrije evenementen en hanteert een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken en/of te bezitten. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal hij/zij mogelijk aan de politie worden overgedragen.

Toegang onder invloed
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Toegang
Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals fraude met de entreetickets of paddockkaart(en), wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie. Het is aan de organisatie om te bepalen of bepaalde bezoekers de locatie worden geweigerd. Dit kan zonder opgave van reden. Een entreeticket geeft toegang tot het evenemententerrein van 10.00 tot 17.00 uur op de dag van het evenement.

Legitimatie
Op verzoek van de organisatie dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Wanneer een bezoeker dit weigert, is de organisatie bevoegd hem/haar van het terrein te verwijderen.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:
Softdrugs, harddrugs, glaswerk, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk en fakkels.
Tevens is het verboden om tijdens het evenement te barbecueën of om op welke andere manier dan ook zelf eten te bereiden door middel van gas- of stroomvoorzieningen en/of kolen.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden. Bedrijven kunnen zich van te voren inschrijven en bedrijfsruimte huren. Een entreeticket geeft uitsluitend toegang tot het bezoeken van het evenement. Uitnodigingen door deelnemers en/of standhouders geeft ook geen recht tot handeldrijven op hun geboekte ruimte. Mocht er toch geconcludeerd worden door de organisatie dat er onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van het evenement om handel te drijven, dan volstaat een duidelijke foto van de handeling om achteraf met een tarief van 200% van de gebruikte afgenomen meters te factureren door GT Events naar de desbetreffende deelnemer. Hierover valt niet te corresponderen met GT Events.

Verbod op verkoop consumpties
Het is verboden om consumpties (hieronder verstaan wij eten en/of drinken) op en/of rondom het evenemententerrein te koop aan te bieden. Voor de verkoop van consumpties is door de organisatie duidelijke afspraken gemaakt met de aanwezige horeca op het evenemententerrein.

Promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten. Hiervoor staat een standaard boete van € 250,- en directe verwijdering van het terrein. Een foto van de promotionele activiteit volstaat. Hierover valt niet te corresponderen met GT Events.

Rijden op het terrein
De maximale snelheid op het gehele terrein bedraagt 15 km/h. Het rondrijden is, zonder toestemming van de organisatie, niet toegestaan. Burn-outs en donuts zijn niet toegestaan. Indien een deelnemer door voornoemde handelingen schade veroorzaakt aan de locatie, wordt deze schade direct bij de deelnemer verhaald. 

Geluidsniveau
Op het evenemententerrein zullen af en toe harde geluiden worden geproduceerd, zolang deze niet hoger zijn dan de toegestane 85 dB. De organisatie adviseert om gedurende het gehele evenement oordoppen te dragen en is dan ook niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

Programma
Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere onderdelen zal te aller tijde worden geprobeerd een vervangend onderdeel van een soortgelijk niveau in te plannen. Er zal nimmer restitutie van entreebewijs(-zen) of ander soort compensatie in de kosten plaatsvinden, tenzij van te voren vermeld.

Schadegeval
Schade toegebracht tussen bezoekers onderling, dient ook onderling te worden geregeld. In geval van schade aan auto’s, kun je onderling gebruik maken van het standaard schade aangifteformulier dat iedereen in de auto dient te hebben. Wanneer je eigendommen van de organisatie of het evenemententerrein beschadigt of vernielingen hieraan toebrengt, dien je de ontstane schade contant (en ter plaatse) af te rekenen met de organisatie of verhuurder van het terrein.
Schade aan deelnemende voertuigen veroorzaakt door de organisatie van het evenement, kan uitsluitend tijdens het evenement worden gemeld. De schade dient overlegd te worden met B.R. (Brian) Klifman, zodat deze gezamenlijk beoordeeld kan worden. Na afloop van het evenement is het indienen van een schadeclaim dan ook niet mogelijk. Dit geldt tevens voor het schriftelijk indienen van een schadeclaim.

Eigen risico
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. GT Events, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels en Algemene Voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie over de mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.